Üzemeltetés

Hideg- és termálvízbázisú szabadidő és gyógyászati célú fürdőközpontok tervezése, építése, üzemeltetése

A vízkészlet gazdasági célú hasznosítása mellett társaságunk a vizek szabadidő és gyógyászati célú felhasználásában is közreműködik. A fürdőkomplexumok tervezésében vállalunk, illetve vállalunk részfeladatok elvégzését is.

Egyedi vízellátási rendszer üzemeltetése

Az 1992-től napjainkig, mintegy 15 önálló kommunális és ipari célokat szolgáló vízellátó művet terveztünk, építettünk és üzemeltettünk. Kiemelnénk a PICK Szeged Zrt. részére kivitelezett hideg- és melegvizes vízművet, melynek napi kapacitása 4500 m3. A 42 °C hőmérsékletű használati melegvizet biztosító általunk tervezett és épített 912 m mély termálkútból kitermelt víz közvetlenül csatlakozik a gyár használati melegvizes rend- szeréhez. E munkát azért tartjuk kiemelésre érdemesnek, mert a PICK Szeged Zrt.-nek már a vízmű építéskor alkalmazkodnia kellett az érvényes EU előírásokhoz, így társaságunknak is meg kellett felelni a fejlett Európa előírásainak.
Hasonló követelményeknek kellett megfelelni az élelmiszereket előállító Danone Kft. és a Rauch Kft., illetve az ipari alapanyagokat előállító Huntsman Zrt. önálló vízművének tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése során. A kivitelezett ipari vízművek közül ezen vízművek üzemeltetését szerződés keretében Társaságunk végzi/végezte.

Település vízellátásnak üzemeltetése

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíz tisztítás

Az AQUAPLUS KFT. 1993-2012 közötti időszakban foglalkozott közüzemi víz- és csatornaszolgálta- tás biztosításával, hazánk szinte teljes területén. Jól képzett szakember gárdával és stabil árbevé- tellel a települési ivóvíz szolgáltatás, szennyví- zelvezetés és szennyvíztisztítás területén belül is jelentős eredményeket értünk el. Ebben az időszakban közel 100.000 ember folyamatos, egészséges ivóvízellátásáról gon- doskodunk mintegy 25 településen. Az AQUAPLUS KFT. kezelésében lévő települési vízműveknél az éves értékesített vízmennyiség meghaladta az 1.600.000 m3-t, az ebből a tevékenységből szár- mazó árbevételünk a csúcsidőszakban elérte az 500 M Ft-ot. Társaságunk több mint 2 milliárd Ft értékű közművagyont üzemeltetetett, kezelt. 2000 januárjától a Zalaszentgróti Regionális Vízmű üzemeltetésével társaságunkat bízták meg az érintett Önkormányzatok. Az üzemelte- tésre kiírt pályázatot elnyertük, így 2001. évtől az üzemeltetést az AQUAZALA Kft. Zalaszentgrót végzi. (Üzemeltetés főbb jellemzői: 40 település, 30.000 ember, 825 E m3, 325 M Ft árbevétel). Üzemeltetési időszakunkban nagy gondot fordí- tottunk a rendszerek üzem-optimalizálására, korszerűsítésesre. Az előttünk álló feladatok kitűzését minden esetben megelőzte egy gondos felmérés, majd ez alapján egy gördülő fejlesztési terv elkészítése. Ez alapján igen jól tervezhetővé és megvalósíthatóvá váltak a fejlesztési, korszerűsítési munkák.
A vízmű üzemeltetés szakterületen felül külön- leges feladatként szinte valamennyi általunk üzemeltett víz- és szennyvízművek irányítás- technikai rendszerét felújítottuk. Az átalakítás során korszerű folyamatirányító számítógép (PLC) került beépítésre, mely alkalmas pillanatnyi üzem- állapotok és hosszabb adatsorok megjelenítésére, tárolására, mely a későbbiekben jelentős segít- séget nyújtott az optimalizálás területén. Külön kiemelnénk Zalaszentgrót szenny víz- elvezető és tisztítómű irányítástechnikai rendszerének és diszpécserközpontjának kialakítását, mely ma Magyarország egyik legkorszerűbb, vízszolgáltatással kapcsolatos irányítástechnikai rendszere.
A közszolgáltatási tevékenységünket a víziközműveket üzemeltető cégek tulajdon- viszonyaira vonatkozó törvényi előírások szigorodása miatt folyamatosan és tervszerűen visszafejlesztettük. Az érintett Önkormányza- tokat támogattuk az új üzemeltetők kiválasz- tásában, közreműködtünk az átadások zökkenőmentes lebonyolításában.
A közüzemi víz- és csatorna szolgáltatás terén mintegy 20 éves tapasztalattal rendelkezünk. Szakemberállományunkkal, szaktudásunkkal és jelentős gyakorlatunkkal vállaljuk vízel- látó- és szennyvízelvezető, -tisztító rendszerek teljes körű üzemeletetését.

Saját vízközmű üzemeltetés

Vállalatok, vállalkozások saját vízbázisra épülő víz- ellátásának tervezése, kivitelezése, üzemeltetése.

Önkormányzati víziközmű üzemeltetés

Önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek és szennyvízművek üzemeltetése koncessziós szerződések keretében (1993-2012)

Víziközmű üzemetetés

Jelenleg közel 40.000 ember folyamatos, egészséges ivóvízellátásáról gondoskodunk 20 településen. Az AQUAPLUS KFT. kezelésében lévő községi vízműveknél az éves értékesített vízmennyiség ma már meghaladja a 1.400.000 m3-t, árbevételünk eléri a 200 M Ft-ot. Társaságunk közel 4 milliárd Ft értékű közművagyont üzemeltet, kezel.

Koncessziós pályázat nyerteseként 1999. évben átvettük Cserkeszőlő, Szelevény községek és Zalaszentgrót város szennyvíztisztító telepének és csatornahálózatának üzemeltetését. A zalaszentgróti szennyvíztisztító telep a Balaton vízgyűjtő területén fekszik. A befogadó (Nádasd-patak) I. vízminőségi kategóriájú.

Alap község viziközművének kiépítése

Alap község viziközművét az AQUAPLUS KFT. építette 1995-ben. Két kút (kék színű kútszekrények) termel a klinkertéglával burkolt 200 m3-es térszíni tárolóba. A hálózati nyomást GRUNDFOS CR típusú frekvencia-váltóval vezérelt szivattyúk tartják állandóan 3,2-3,4 bar között.

2000. januárjától a Zalaszentgróti Regionális Vízmű üzemeltetésével társaságunkat bízták meg az érintett Önkormányzatok. Az üzemeltetésre kiírt pályázatot elnyertük, így 2001. évtől az üzemeltetést a 100 %-os tulajdonunkban lévő AQUAZALA Kft. Zalaszentgrót végzi. 2002. évtől szintén az AQUAZALA Kft. üzemelteti a Zalabér regionális vízművet, Nagypáli térségi vízművet. (Üzemeltetés főbb jellemzői: 35 település, 40.000 ember, 800 E m 3 , 325 M Ft árbevétel). A társaság 2005. évben elnyerte a Zalalövő és térsége kisregionális rendszer víziközműveinek üzemeltetését is.

A vízmű üzemeltetés szakterületen felül különleges feladat a régi víz- és szennyvízművek irányítástechnikai rendszerének felújítása. Az átalakítás során korszerű folyamatirányító számítógép (PLC) kerül beépítésre, megfelelő perifériák segítségével az igényeknek megfelelően tudja vezérelni, felügyelni a rendszert. Képes pillanatnyi üzemállapotok és hosszabb adatsorok megjelenítésére, tárolására, mely a későbbiekben jelentős segítséget nyújt az optimalizálás területén.

Külön kiemelnénk Zalaszentgrót szennyvízelvezető és tisztítómű irányítástechnikai rendszerének és diszpécserközpontjának kialakítását, mely ma Magyarország legkorszerűbb, vízszolgáltatással kapcsolatos irányítástechnikai rendszere.